اینجا پنجره ی کوچکی است 

به سمت

قلبم

افکارم

و زندگی ام

زندگی من که شاید زندگی تو نیز باشد!